Általános Szerződési Feltételek

 

Információk

A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) az Energo Investment Kft. valamennyi, a www.staging.energo-investment.webmedic.hu honlapon (a továbbiakban Webáruház) elérhető és megvásárolható, magyarországi forgalomba hozott árucikkére érvényesek.

 

Az Energo Investment Kft. semmilyen magatartási kódex rendelkezéseinek nem veti alá magát, jelen dokumentum iktatásra nem kerül, kizárólag elektronikus formában jön létre. A Webáruház használatával, illetve a regisztrációval Ön, mint vásárló (a továbbiakban: Vásárló) elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Általános Szerződési Feltételekben foglalt rendelkezéseket, tudomásul veszi és elfogadja az alábbiakat.

 

Az Energo Investment Kft. kijelenti, hogy Magyarországon szabályszerűen bejegyzett gazdasági társaság.

1. Vásárló

Vásárló lehet, aki jelen szerződési feltételeket elfogadja, azokat magára nézve kötelezőnek ismeri el és 18. életévét betöltötte.

2. Szerződő felek

www.staging.energo-investment.webmedic.hu webcímen történő megrendeléssel a jelen Általános Szerződési Feltételekkel szerződés jön létre az Energo Investment Kft. mint eladó (továbbiakban eladó) és a megrendelést leadó személy, mint vásárló (továbbiakban vásárló) között.

Az eladó adatai a következők: Név: Energo Investment Kft., Székhely: 1044 Budapest Óradna utca 1/C; Nyilvántartó cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága, Cégjegyzékszám: 01 09 351336, Adószám: 11849201-2-41, Számlaszám: 11742049-21465727-00000000, IBAN: HU59 1174 2166 2001 8762 0000 0000, SWIFT: OTPVHUH, ügyvezető: Koczman Mihály

A vásárló a megrendelés jóváhagyásával elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

3. Vásárlás

A vásárló az adatlap kitöltésével a szerződés teljesítéséhez, azaz a szállításhoz és a számlázáshoz szükséges adatokat adja meg. Az eladó ezen adatoknak megfelelően teljesíti a megrendelést és ezen adatoknak megfelelően állítja ki a számlát. A vásárló köteles adatait a valóságnak megfelelően megadni. A hibás vagy téves adatok megadásából eredő valamennyi kárért a vásárló felel, az ebből eredő károkért eladó a felelősségét kizárja. A nyilvánvalóan hamis vagy hibás regisztrációt az eladó jogosult törölni, kétség esetén pedig jogosult az adatok valódiságát ellenőrizni.

4. Termékek és az árak

A termékek leírását, az áruk jellemzőit és árát a termékek adatlapján tünteti fel az eladó. Az árak forintban értendők és az Áfa-t tartalmazzák. A megrendelt termék vételára nem tartalmazza a házhozszállítás költségét.

Az árak esetleges hibás feltüntetése, elírása esetén az eladó jogosult azok javítására. Ha valamelyik termék vagy annak ára elírás vagy téves információ alapján hibásan került feltüntetésre, az eladó jogosult a megrendelést törölni. Az eladó a megrendelés törléséről a vásárlót e-mailben értesíti.

A megrendelt áruk ára az internetes oldalakon feltüntetetthez képest a megrendelés időpontjában változhat, amennyiben beszállítóink az árfolyamváltozások miatt mindenkori érvényes árlistát előzetes értesítés nélkül időközben megváltoztatták.

5. Megrendelés

A vásárló a megrendelni kívánt termékeket a kosárban gyűjti össze, majd a kosár tartalmának ellenőrzése, esetleges módosítása után a tovább gomb megnyomásával választhat a belépés, a regisztráció, vagy a regisztráció nélküli vásárlás opciók közül. Ezt követően kerül sor az adatok megadására/ellenőrzésére/változtatására, a vásárló rendeléssel kapcsolatos adatainak rögzítésére.

A szerződéskötés nyelve: magyar.

Ezt követően a vásárló a fizetési és szállítási mód kiválasztása után a megrendelés jóváhagyásával elismeri, hogy az ÁSZF tartalmát, megismerte és annak rendelkezéseit  magára nézve kötelezőnek ismeri el.

A megrendelés feldolgozása során az eladó e-mail vagy telefon útján keresheti meg a vásárlót a teljesítés feltételeinek egyeztetése érdekében.

6. Szállítás

A kézbesítés legkorábbi időpontját a megrendelés feldolgozását követően e-mailben vagy sms-ben közli az eladó a vásárlóval. A szállítás pontos időpontját az eladó minden esetben e-mailben, vagy sms-ben közli a vásárlóval annak érdekében, hogy a termékek átvétele biztosított legyen.

Szállítási módok:

Futárszolgálat, illetve az eladó  saját kiszállítása, a megrendelés nagyságától függően.

A vásárló köteles a küldeményt az átvételkor tételesen ellenőrizni és a hiánytalan teljesítést az átvételi elismervény vagy számla átvételével nyugtázni. Ezt követően az eladónak nem áll módjában a vásárló hiányosságra, sérülésre vonatkozó reklamációját elfogadni.

Ha a csomag az átvételkor sérült, akkor a vásárló köteles jegyzőkönyvet felvetetni a futárral vagy eladóval, és a küldeményt eladó költségére visszaküldeni. Ennek elmulasztása a vásárló későbbi mennyiségi és minőségi reklamációinak eladó általi elutasítását vonja maga után.

Vásárló kötelezettséget vállal arra, hogy gondoskodik az áru átvételéről. Amennyiben az áru kézbesítése a vásárló hibájából hiúsul meg (nem gondoskodik az árunak a megjelölt időben történő átvételéről), akkor köteles az eladó ezzel összefüggő többletköltségét (pl. áru visszaszállítása, újbóli kiszállítása, stb.) megtéríteni.

7. Fizetési módok

A termék ellenértékének megfizetése a szállítás módjától függően az alábbiak szerint történhet:

  • Utánvétellel: Futárszolgálattal történő szállítás esetén a vásárló a futárnak köteles a vételárat készpénzben megfizetni a termék kiszállításakor fuvarlevél ellenében. (A számlát a termék kiszállítását követő 3 munkanapon belül küldi meg eladó a vásárló részére.)
  • Banki átutalással:  Banki átutalás esetén a vételár megfizetése az eladó által a vásárló részére e-mailben megküldött bekérő alapján történik. Ebben az esetben a termék a vásárló részére fenntartására, illetve annak kiszállítására csak azt követően kerül sor, hogy annak ellenértéke  eladó bankszámláján jóváírásra került.

Az eladó az áru tulajdonjogát a teljes vételár megfizetéséig fenntartja. Az áru tulajdonjoga a teljes vételár megfizetésével száll át a vásárlóra.

8. Elállás joga

A vásárló a termék átvételétől számított 14 naptári napon belül indoklás nélkül, díjmentesen elállhat. Nem gyakorolhatja a vásárló az elállási jogát azEurópai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvében, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben foglalt esetekben.

A vásárló az elállási joga gyakorlását írásban (e-mail-ben vagy postai úton) köteles az eladónak bejelenteni. Amennyiben a vásárló a termék árát megfizette, az eladó az elállás közlését és a termék visszaszolgáltatását követő harminc napon belül a termék vételárát visszautalja a vásárló által megadott bankszámlára.

A vásárló vásárlástól való elállása esetén viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. Elállás esetén az esetleges használat következtében keletkezett értékvesztést eladó a vásárlóra hárítja.

A vásárló a terméket az eladó 1151, Budapest, Mélyfúró u 3/A. MF39-es szám alatt található raktárába köteles visszajuttatni.

Az eladó csak akkor köteles a terméket visszavenni, ha a vásárló azt az eredeti csomagolásban, sérülésmentesen szolgáltatja vissza. Amennyiben a vásárló a terméket már használta és nem tudja azt hiánytalan csomagolásban, sérülésmentesen visszaszolgáltatni az eladónak, akkor eladó annak átvételét visszautasíthatja, vagy a használat következtében keletkezett értékvesztést a vásárlóra hárítja.

9. Jótállás, szavatosság

A kellékszavatosságra, termékszavatosságra és jótállásra a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény mindenkor hatályos rendelkezései az irányadók.

Kellékszavatosság

A vásárló az eladó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint. A vásárló – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet: Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül a vásárló által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az eladó számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát az eladó költségére a vásárló is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat, ha a kijavításhoz vagy kicseréléséhez fűződő érdeke megszűnt. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye. Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban a vásárló viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra az eladó adott okot. Vásárló az árut az átvételt követően haladéktalanul köteles megvizsgálni, és az esetleges minőségi kifogásait, a körülmények által lehetővé tett legrövidebb időn belül az eladóval közölni. A hiba felfedezésétől számított két hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni.A vásárló a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. A vásárló kellékszavatossági igényét az eladóval szemben érvényesítheti.

A kellékszavatossági jogok érvényesítésének egyéb feltételei:

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igény érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha a vásárló igazolja, hogy a terméket az eladó nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már a vásárló köteles bizonyítani, hogy az általa felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

Termékszavatosság

A vásárló a neki az eladó által eladott termék hibája esetén – választása szerint – az a) pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként a vásárló kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti. A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal. Termékszavatossági igényét a vásárló a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét a vásárló kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a vásárlónak kell bizonyítania. A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy: a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered. A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető. Termékszavatossági igény eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a vásárló a gyártóval szemben érvényesítheti.

Jótállás

Az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet rendelkezik. A hatályos jogszabályok szerint a jótállás és a garancia kötelezettsége, valamint az alkatrészellátási felelősség a termék forgalmazóját terheli.  Hibás teljesítés esetén a fenti jótállási Korm.rendelet alapján az eladó a jótállási Korm. rendeletben meghatározott termékek vonatkozásában jótállásra köteles. A jótállási Korm.rendelet alapján a vásárló kijavítást vagy kicserélést kérhet. Kötelező jótállás időtartama 1 év. Az eladó jótállási kötelezettsége alól csak abban az esetben mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után keletkezett. A vásárló által kezdeményezett jótállás érvényesítésének feltétele a jótállási jegy bemutatása. A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a vásárló részére történő átadásának elmaradása nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igény, illetve termékszavatossági és jótállási igény egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthető, egyébként viszont a vásárlót a jótállásból fakadó jogok az a) és a b) pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik. Az eladónak jogában áll a vásárolt termékkel kapcsolatos jelzett hibát felülvizsgáltatni a szakszervizzel, és abban az esetben, ha a hiba a nem rendeltetésszerű használatra vezethető vissza, a javítási költség a vásárlót terheli.

10. Felelősség kizárása

Az eladó fenntartja magának azt a jogot, hogy kizárólag előzetes fizetés esetén szolgálja ki, vagy egyáltalán ne szolgálja ki azokat a vásárlókat, akik rendszeresen nem tartják be a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeket  vagy más módon kárt okoznak az eladónak.

Az eladó kizárja a felelősségét az internetes hálózat esetleges műszaki hibáiból, a kommunikációs eszközök esetleges meghibásodásából, bármely szoftver vagy program meghibásodásából, esetleges technikai meghibásodásokból eredő károkért.

11. Adatvédelem

Eladó  az Európai Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és a 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) rendelkezéseinek  megfelelően kezeli és tárolja a vásárlók személyes adatait. Az eladó kizárólag a jelen ÁSZF alapján létrejött szerződés teljesítése (visszaigazolás, szállítás, számlázás) érdekében szükséges adatokat kér a vásárlóktól. Eladó tájékoztatja vásárlókat, hogy a vásárlók személyi adatait adatbázisában elkülönítve tárolja, az üzemeltetéshez, adatkezeléshez külső személyt (pl.: adatfeldolgozó) nem vesz igénybe.

Eladó kötelezettséget vállal arra, hogy a vásárlók adatait csak a megrendelés teljesítése és a számla kiállítása érdekében használja fel. Regisztrált ügyfeleink megrendelés során önkéntesen feliratkozhatnak hírlevelünkre, amelyről bármikor le is iratkozhatnak.

Eladó kijelenti, hogy a vásárlók adatait kizárólag a szerződés teljesítése érdekében igénybe vett alvállalkozónak adja ki (pl. futárszolgálat), az alvállalkozó feladatának teljesítéséhez szükséges terjedelemben.

12. Panaszkezelés

Webáruházunk célja, hogy valamennyi megrendelést megfelelő minőségben, a vásárló teljes megelégedettsége mellett teljesítsen. Amennyiben a vásárlónak mégis valamilyen panasza van a szerződéssel vagy annak teljesítésével kapcsolatban, úgy panaszát a honlapon megadott telefonon, e-mail címen, vagy levél útján is közölheti.

Eladó a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja, és szükség szerint orvosolja. Ha a vásárló a panasz kezelésével nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, az eladó a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul jegyzőkönyvet vesz fel, s annak egy másolati példányát átadja a vásárlónak.

Az írásbeli panaszt az eladó 30 napon belül írásban megválaszolja. A panaszt elutasító álláspontját megindokolja. A panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát eladó öt évig megőrzi, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatja.

Tájékozatjuk, hogy a panaszának elutasítása esetén panaszával hatósági vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti, az alábbiak szerint:

A Fogyasztó panasszal fordulhat a fogyasztóvédelmi hatósághoz:

A fogyasztóvédelmi hatóság kijelöléséről szóló 387/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint közigazgatási hatósági ügyekben elsőfokon a járási hivatal, illetve a megyeszékhely szerinti járási hivatal, másodfokon országos illetékességgel a Pest Megyei Kormányhivatal jár el. A járási hivatalok elérhetőségei: http://jarasinfo.gov.hu.

13. Egyéb rendelkezések

Eladó jogosult továbbá a termékek árát és a szállítási határidőket is megváltoztatni, módosítani.

Adott megrendelésre a megrendeléskor érvényben lévő Általános Szerződési Feltételeket kell alkalmazni.

Amennyiben az eladó és a vásárló egyedi szerződést köt valamely termék megvásárlására, akkor jelen ÁSZF rendelkezései csak az egyedi szerződés által nem érintett részeiben alkalmazhatók.

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben az 2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet és a kapcsolódó jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.

Elérhetőségek:
EnerGo Investment Kft.
1044 Budapest, Óradna utca 1/C
Mobil: +36 30/371-8887
E-mail: info@energo-investment.hu